Kodukord

Selleks, et laagrinädal mööduks laagriliste jaoks rõõmsalt ja turvaliselt, palume noortel ja tema vanematel/eestkostjatel tutvuda meie kodukorraga.

 •  Laagrisse registreerimine toimub eeltäidetud ning lapsevanema/eestkostjate poolt allkirjastatud osaleja kaardi alusel;
 • Noor järgib kodukorda, päevakava, täiskasvanute korraldusi ja arvestab kaaslastega;
 • Laagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või kasvataja teadmisel koos lapsevanema või eestkostjaga;
 • Matkal, veekogu juures viibides ja supeldes tuleb täita ohutusnõudeid ning laagrilise eest vastutava täiskasvanu poolt antud korraldusi;
 • Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida kasvatajat ja noortelaagri personali ning koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta;
 • Magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud, elektrivalgustus ja -küte välja lülitatud;
 • Noor hoiab oma tuba ja voodi korras, isiklikud esemed, kotid ja riided hoitakse selleks ettenähtud kappides ja riiulitel;
 • Laagriterritooriumil tuleb hoida puhtust, prügi käib selleks ettenähtud kohta;
 • Turvalisuse huvides on soovitav raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiil jne) anda kasvataja kätte hoiule;
 • Noore poolt materiaalse kahju tekitamisel hüvitab kahju lapsevanem või hooldaja;
 • Noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga;
 • Alkoholi, tubakatoodete (sh mokatubaka), narkootikumide, relvade toomine, omamine ja tarbimine on rangelt keelatud;
 • Öörahu on ajavahemikus 23:00-8:00;
 • Vabaaja- ja spordivahendeid kasutatakse heaperemehelikult ning viiakse peale kasutamist tagasi ettenähtud kohta;
 • Sööklas peale söömist toob iga noor toidunõud ise ära ning koristatakse laud.
 • Peale söömist pole ujumine ühe tunni jooksul lubatud;
 • Puhketund on mõeldud puhkamiseks ja soovijatele uinakuks;
 • Arsti poolt määratud ravimid antakse kasvataja või meditsiinitöötaja kätte;
 • Laagriline annab koheselt personalile teada, kui märkab kõrvalisi isikuid territooriumil;
 • Noore külastamisel, tuleb külalisel end registreerida, teavitades oma tulekust rühma kasvatajat või laagri juhatajat;
 • Lapsevanem või hooldaja on teadlik, juhul kui laagris tekib vajadus noore isiklikke asju läbi vaadata turvalisuse, ohutuse, korra ja õiguserikkumise tagamiseks, siis laagriline peab seda võimaldama, sh koti, kappide vms isiklike asjade kontrolli;
 • Kui noor lahkub laagris enne laagrivahetuse lõppu, siis makstud raha ei tagastata;
 • Kodukorra eiramisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse noor enne laagrivahetuse lõppu koju. Sellisel juhul tuusiku maksumust ei tagastata.

 

OLEN SÕBRALIK JA ABIVALMIS!