Draamaõpe

Sisu

  • Grupi kokkusulatamine, meeskonna ja meeleolu loomine: tutvumis- ja tähelepanumängud.
  • Sõnavara ja keelekasutuse arendamine: hääldus- ja rütmiharjutused, sõnavara- ja keelemängud.
  • Esinemisjulguse, suhtlemisoskuse ja fantaasia arendamine: rolli- ja kujutlusmängud, kontaktmängud, keskendumisharjutused.
  • Tutvumine ja katsetamine olenevalt vanusest erinevate teatriliikidega: pantomiim, varjuteater, improteater, sotsiaalteater, klounaad (soovi korral veel võimalusi).

 

Eesmärk

  • On loodud meeldiv ja vaba õhkkond edasiseks tööks. Kõik on omavahel tuttavad – ka juhendajaga. Tähelepanu on teravnenud ja keskendunud kaaslastele.
  • Noortel on arenenud sõnavara, õige ja puhas diktsioon. Kõneldakse loomulikus kergesti jälgitavas rütmis ja tempos.
  • Suheldakse omavahel julgelt ja viisakalt. Fantaseerides sünnivad kordumatud rollid ja etüüdid, mida esitatakse üksteisele. Talutakse teiste lähedust, puudutusi. Julgetakse ise läheneda ja sobivalt puudutada.
  • Teatakse erinevaid teatriliike, nende peamisi tunnuseid. Kogetakse ise erinevaid rolle. Osatakse näha probleeme elus ja ühiskonnas, osatakse neid sõnastada ja lavastades edasi anda, püütakse leida lahendusi.

Soovitatav vanus

1.-6.klass

Igale vanuseastmele on sobivad harjutused ja mängud. Tegelikult annab kõiki mänge-harjutusi teha igale vanusele sobivas võtmes, ka gümnaasiumi-osale.

Osalejate arv 

Rühmapõhine lähenemine, kuni 16 noort